Úvod > Jak k nám > Zimní soutěž s IT CENTREM Vrchlabí

Zimní soutěž s IT CENTREM Vrchlabí

Vážení soutěžící, Zimní soutěž s IT CENTREM byla ukončena 28.2.2019. Dne 8.3.2019 proběhne losování všech výherců, následně budou tito telefonicky kontaktováni, abychom se domluvili na termínu předání ceny. Pokud Vás nikdo nekontaktuje, tak jste bohužel nevyhráli.

Děkujeme všem za účast!

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE


1) Název soutěže:  ZIMNÍ SOUTĚŽ s IT CENTREM Vrchlabí (dále jen ZS)

2) Pořadatel ZS: TOURWAY, s.r.o., IČ 25942760 se sídlem Vrchlabí, Krkonošská 14, PSČ 543 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 16456, dále je také pořadatel uváděn pod obchodním jménem „IT CENTRUM“.

3) Místo a doba trvání: ZS probíhá v IT CENTRU Vrchlabí u vyjmenovaných Subjektů ZS v termínu od 3. 12. 2018 do 28. 2. 2019.

4) Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby.

5) Subjekty ZS: nájemci IT CENTRA Vrchlabí

6) Ceny ZS

1.  Cena Mobilní telefon HUAWEI NOVA 3! A mnoho dalších...

 

 

7) Účast v soutěži: Stačí nakoupit ve vybraných obchodech IT CENTRA Vrchlabí včetně vinotéky Victoria Wine  zboží nebo služby v hodnotě nad 500,- Kč v období od 3. 12. 2018 – 28. 2. 2019. Za každý nákup nad 500,- Kč obdržíte od prodejce jeden soutěžní kupon, který vyplňte, oddělte vyplněnou část, vhoďte ji do soutěžní schránky v pasáži IT CENTRA v prostoru u eskalátorů v 1. NP a druhou část spolu s účtem si ponechejte.

Nyní již stačí čekat, zda Vás vylosujeme - i s jedním nákupem můžete vyhrát hlavní cenu! 


8) Soutěžní kupon (dále jen „ Kupon“) se skládá ze dvou oddělitelných částí. Podmínky pro platnost Kuponu jsou popsány níže s tím, že pokud nebudou bez výjimky splněny je Kupon neplatný a Pořadatel má právo tento Kupon z ZS bez náhrady vyřadit:

  • Kupon musí být v určených částech řádně, čitelně a úplně vyplněn.
  • Zákazník Subjektu ZS vyplněný Kupon oddělí na předurčeném místě, první část si ponechá a druhou část vhodí do soutěžní schránky.
  • K první části Kuponu, který si ponechá zákazník Subjektu ZS, musí být na vyžádání Pořadatele předložen daňový doklad od Subjektu ZS, který vydal předmětný daňový doklad prokazující nákup v hodnotě 500,-Kč a vyšší a to ze dne data uvedeném na Kuponu. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly platnosti Kuponů u všech Subjektů ZS s vazbou na daňové doklady.


9) Předání cen: Předání věnovaných cen proběhne dle telefonické domluvy s každým vylosovaným výhercem v sídle Pořadatele.

10) Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací. Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby pořadatel po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje a to v rozsahu uvedeném na soutěžním kuponu pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, právo požádat správce nebo zpracovatele osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat odstranění stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů), kdy účastník zjistí či se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, jakož v případě vzniku jiné než majetkové újmy i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

11) Ostatní podmínky: V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel výhry nevyrábí ani nedodává, za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel si vyhrazuje právo a zákazník s tímto výhradně souhlasí, že posouzení platnosti Kuponů a daňových dokladů předložených zákazníkem je výhradním právem Pořadatele. Pokud Kupony, resp. spárované daňové doklady nebudou odpovídat pravidlům ZS, vyhrazuje si Pořadatel právo tyto Kupony vyloučit z ZS bez náhrady, s čímž zákazník bez výhrady souhlasí.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách ohledně soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.itcentrum.cz, kde jsou tak k dispozici aktuální, platná a úplná pravidla.


 

IT CENTRUM

Vaše nákupní centrum v Krkonoších

Plán IT centrum

Prodejní doba

Po - Pá: 09:00 - 18:00 So: 09:00 - 12:30

reklama

Apartmány léto 24.5.2018
 

Newsletter IT centrum

Novinky a akční nabídky obchodu IT centrum 1x měsíčně
na Váš e-mail. Budete vědět dříve než ostatní...

reklama

Letní banner apartmány