Úvod > Jak k nám > Zimní soutěž s IT CENTREM Vrchlabí

Zimní soutěž s IT CENTREM Vrchlabí

Vážení soutěžící, Zimní soutěž s IT CENTREM byla ukončena 28.2.2019. Dne 8.3.2019 proběhlo losování všech výherců, následně byli tito telefonicky kontaktováni a ceny předány.

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se zase na další ročník Zimní soutěže.

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE


1) Název soutěže:  ZIMNÍ SOUTĚŽ s IT CENTREM Vrchlabí (dále jen ZS)

2) Pořadatel ZS: TOURWAY, s.r.o., IČ 25942760 se sídlem Vrchlabí, Krkonošská 14, PSČ 543 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 16456, dále je také pořadatel uváděn pod obchodním jménem „IT CENTRUM“.

3) Místo a doba trvání: ZS probíhá v IT CENTRU Vrchlabí u vyjmenovaných Subjektů ZS v termínu od 3. 12. 2018 do 28. 2. 2019.

4) Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby.

5) Subjekty ZS: nájemci IT CENTRA Vrchlabí

6) Ceny ZS

1.  Cena Mobilní telefon HUAWEI NOVA 3! A mnoho dalších...

 

 

7) Účast v soutěži: Stačí nakoupit ve vybraných obchodech IT CENTRA Vrchlabí včetně vinotéky Victoria Wine  zboží nebo služby v hodnotě nad 500,- Kč v období od 3. 12. 2018 – 28. 2. 2019. Za každý nákup nad 500,- Kč obdržíte od prodejce jeden soutěžní kupon, který vyplňte, oddělte vyplněnou část, vhoďte ji do soutěžní schránky v pasáži IT CENTRA v prostoru u eskalátorů v 1. NP a druhou část spolu s účtem si ponechejte.

Nyní již stačí čekat, zda Vás vylosujeme - i s jedním nákupem můžete vyhrát hlavní cenu! 


8) Soutěžní kupon (dále jen „ Kupon“) se skládá ze dvou oddělitelných částí. Podmínky pro platnost Kuponu jsou popsány níže s tím, že pokud nebudou bez výjimky splněny je Kupon neplatný a Pořadatel má právo tento Kupon z ZS bez náhrady vyřadit:

  • Kupon musí být v určených částech řádně, čitelně a úplně vyplněn.
  • Zákazník Subjektu ZS vyplněný Kupon oddělí na předurčeném místě, první část si ponechá a druhou část vhodí do soutěžní schránky.
  • K první části Kuponu, který si ponechá zákazník Subjektu ZS, musí být na vyžádání Pořadatele předložen daňový doklad od Subjektu ZS, který vydal předmětný daňový doklad prokazující nákup v hodnotě 500,-Kč a vyšší a to ze dne data uvedeném na Kuponu. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly platnosti Kuponů u všech Subjektů ZS s vazbou na daňové doklady.


9) Předání cen: Předání věnovaných cen proběhne dle telefonické domluvy s každým vylosovaným výhercem v sídle Pořadatele.

10) Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací. Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby pořadatel po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje a to v rozsahu uvedeném na soutěžním kuponu pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, právo požádat správce nebo zpracovatele osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat odstranění stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů), kdy účastník zjistí či se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, jakož v případě vzniku jiné než majetkové újmy i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

11) Ostatní podmínky: V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel výhry nevyrábí ani nedodává, za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel si vyhrazuje právo a zákazník s tímto výhradně souhlasí, že posouzení platnosti Kuponů a daňových dokladů předložených zákazníkem je výhradním právem Pořadatele. Pokud Kupony, resp. spárované daňové doklady nebudou odpovídat pravidlům ZS, vyhrazuje si Pořadatel právo tyto Kupony vyloučit z ZS bez náhrady, s čímž zákazník bez výhrady souhlasí.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách ohledně soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.itcentrum.cz, kde jsou tak k dispozici aktuální, platná a úplná pravidla.


 

IT CENTRUM

Vaše nákupní centrum v Krkonoších

Plán IT centrum

Prodejní doba

Po - Pá: 09:00 - 18:00 So: 09:00 - 12:30

reklama

Apartmány léto 24.5.2018
 

Newsletter IT centrum

Novinky a akční nabídky obchodu IT centrum 1x měsíčně
na Váš e-mail. Budete vědět dříve než ostatní...

reklama

Letní banner apartmány