Úvod > Jak k nám > Návštěvní řád

Návštěvní řád

Cílem nákupního centra IT CENTRUM je nejen poskytovat Vám možnosti pohodlného nákupu, ale i nabídnout příjemné a kulturní prostředí, ve kterém se budete dobře cítit. Abychom stanoveného cíle mohli úspěšně dosáhnout, potřebujeme i Vaši pomoc, která spočívá v dodržování tohoto návštěvního řádu. Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezké zážitky při nákupech.

Do objektu není povolen vstup:

 • Osobám pod vlivem alkoholu, omamných a návykových látek
 • osobám s hořlavinami, nadměrnými zavazadly, zbraněmi a jinými nebezpečnými předměty a látkami (výjimku tvoří příslušníci orgánu činných v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením Správy centra)
 • osobám se zvířaty mimo vodících psů
 • osobám, které by mohly obtěžovat ostatní návštěvníky svým nedostatečným, roztrhaným či špinavým oblečením, zápachem, špínou, viditelnými známkami nakažlivé nemoci atd.
 • osobám s malými dopravními prostředky (kola, koloběžky, tříkolky), stejně jako osobám na kolečkových bruslích.

V prostorách objektu je zejména zakázáno:

 • Používání otevřeného ohně
 • kouření mimo vyhrazené prostory (tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety)
 • konzumace alkoholických nápojů mimo k tomu určené restaurační provozy
 • zneužívání prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů, požárních hlásičů atp.)
 • používání únikových východů mimo případ evakuace centra
 • používání eskalátorů osobami s kočárky a osobami na invalidním vozíku (je nutné se dopravovat výtahy)
 • nabíjení elektrických spotřebičů (telefonu, notebooku atp.) mimo místa k tomu určená
 • komerční fotografování a filmování bez souhlasu Správy centra
 • provozování jakékoliv propagační či výdělečné činnosti (letáky, ankety, průzkumy, prodeje losů, humanitární akce, podomní prodej atp.) bez souhlasu Správy centra
 • provozování hlasité hudby, zpěv nebo hudební a jiná vystoupení bez souhlasu Správy centra
 • organizované shromažďování osob bez písemného povolení Správy centra
 • jakákoliv manipulace s majetkem centra a jeho nájemců bez jejich souhlasu
 • odhazování a odkládání čehokoliv mimo odpadkové koše či prohrabování nebo vybírání odpadkových košů
 • používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob nebo narušovat klid v centru
 • žebrání, ležení, spaní či sezení na zábradlí, na schodech, na odpadkových koších a dalších místech, která nejsou v prostorách centra určená k sezení
 • vnášení střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor centra (výjimku tvoří příslušníci orgánu činných v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením Správy centra)
 • provádění nestandardní hygieny na veřejném WC (mytí do pul těla, čistění zubů atp.).

V prostorách podzemního parkoviště centra je zejména zakázáno:

 • Provádět údržbu a opravy vozidel včetně doplňování provozních tekutin
 • mýt nebo čistit vnitřek vozidla, karosérie a motory zaparkovaných vozidel
 • jakkoliv znečišťovat parkovací plochy nedopalky cigaret, blátem z vozidel, výkaly či odpadky
 • poškozovat prostor parkoviště a zařízení provozovatele na parkovišti instalovaná
 • provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej bez písemného povolení schváleného Správou centra, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez písemného souhlasu Správy centra
 • umisťování letáků, transparentů, hesel, výzev apod., a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel
 • fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy
 • kouření (tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety)
 • pohybovat se v podnapilém stavu nebo pod vlivem látek snižujících pozornost
 • pohybovat se v prostorách určených pro výjezd a příjezd z/do parkoviště
 • setrvávat v zaparkovaných vozidlech po dobu delší než nezbytně nutnou. Obsluha je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení
 • jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách)
 • nechat bez dozoru malé děti či nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).

Povinnosti návštěvníků centra a další ustanovení:

 • Návštěvník je povinen nahlásit Správě centra jakoukoliv závadu a dále skutečnosti ohrožující bezpečnost osob a majetku
 • v případě evakuace centra je každá osoba povinna dodržovat evakuační řád, řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcemi vysílanými místním rozhlasem
 • náhrada veškeré újmy způsobené zákazníky a návštěvníky bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR
 • vlastník IT CENTRA neodpovídá za majetkovou a nemajetkovou újmu zákazníků a návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních osob nebo porušením povinností stanovených zejména tímto návštěvním řádem
 • nákupní centrum IT CENTRUM je soukromým majetkem a Správa centra nebo jí pověření pracovníci jsou při zjištění porušování výše uvedených pravidel oprávněni požádat takovou osobu, aby centrum opustila. Tato osoba tak musí neprodleně učinit, jinak bude vyvedena. Na pobyt v centru není právní nárok.

Správa centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto návštěvního řádu.

 

IT CENTRUM

Vaše nákupní centrum v Krkonoších

Plán IT centrum

Prodejní doba

Po - Pá: 09:00 - 18:00 So: 09:00 - 12:30

reklama

Apartmány léto 24.5.2018
 

Newsletter IT centrum

Novinky a akční nabídky obchodu IT centrum 1x měsíčně
na Váš e-mail. Budete vědět dříve než ostatní...

reklama

Letní banner apartmány
Vánoce 2023